HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Konsultasyon para sa mga Foreign Residents

日本語/English/中文/Tagalog/Português/한국어/Tiếng viêt /やさしいにほんご

Ang Fukushima International Association ay tumatanggap ng libreng konsulta ng ibat ibang wika tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhan dito sa bansang Hapones.Kung nais makipag usap ng personal maaring itawag bago ang pagpunta.Maaring tumawag lamang o bumusita sa opisina para sa nais ilapit.Huwag pong mag-alala at aming pangangalagaan ang inyong mga sekreto.
Ang pakikipagusap dito ay sa sariling desisyon,sariling paglapit at hindi sa pamamaitan ng mga tao dito.

 

The Trio-phone Service 

 

 This system, called the 'Trio-Phone', involves having the non-Japanese party, the person in charge of the procedure or providing the information and an FIA staff member share a 3-way telephone conversation, with the FIA staff acting as interpreter for the other two parties.

The Trio-Phone is intended only for 'procedural' interpretation (school registration, alien registration procedures, health care procedures and the like). We are unable to accept requests for personal interpreting services.

Open Hours

Ingles, Intsik, Hapon
Tuwing Martes hanggang Sabado 9:00-17:15
paunawa sa hindi inaasahan pagkakataon ay mga araw na hindi makakatugon ang mga kinakaukulan.
Tagalog,Portuguese, Koreyano,Vietnamese
Tuwing Huwebes 10:00~14:00
Kailangan magpa-appointment tuwing ika 4 at 5 Huwebes ng buwan .

Contact


2-1 Funabacho, Fukushima City, Fukushima Prefecture
TEL:024-524-1316  FAX:024-521-8308 E-mail:ask@worldvillage.org

 

Q&A

Q. Anong wika puwedeng komonsulta?
A. Puwedeng komonsulta sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Tagalog, Portuguese, at Koreano.

Q. Puwede bang komonsulta kahit kalian?
A. Nakatakda po ang araw.
〇Ingles・Intsik:Martes〜Sabado 9:00〜17:15
〇Tagalog, Portuguese, Koreano:Huwebes 10:00〜14:00

Q. Anu-anong mga bagay ang puwedeng ikonsulta?
A. Kung may problema tungkol sa pamumuhay dito sa bansang Hapon o kaya naman ay may katanungan ay maari pong tumawag. Ang mga pribadong bagay at pinagusapan ay pananatiliing sekreto.

Q. Puwede po bang komonsulta sa pamamagitan ng telepono?
A. Opo、puwede po. Tumawag lang po sa pribadong telepono para sa konsultasyon
Tel. 024-524-1316

Q. Puwede po bang pumunta ng personal sa opisina?
A. Opo, puwede po. Nguint para makasigurado po ay tumawag po at mag pareserba ng araw kung kailan makakapunta.

Q. May mag tra-translate po ba para sa akin?
A. Opo, mayroon po.
Sa pag bisita sa opisina, o kaya naman ay sap ag gamit ng trio phone ay mayroong magtra-translate sa iyo.
Ngunit, hindi puwedeng magsama ng taga interpreta.
Bilang fundamental rule ng administration service ay ang mga nilalaman ng konsultasyon ay may limit.
Q. May bayad po ba ang pag konsulta o paghingi ng translation?
A. Sa pag konsulta o paghingi ng translation ay lahat libre.
Maliban sa, kung gagamit ng telepono para komunsulta ang magagastos para sa phone bill ang siya niyong babayaran.

Q. Ano po baa ng trio phone?
A. Ang normal na telepono ay dalawang katao lang po ang puwedeng magka-usap, ngunit kung gagamitin po ang trio phone system ay tatlong katao po ang puwedeng mag-usap. Dito sa aming opisina, ang trio phone system ay ginaganmit kung kinakailangan at pati na sa interpretasyon.

Q. Ang trio phone ay sa anong uri ng panahon puwedeng gamitin?
A. Kung mag-uusap ang personnel in charge ng administrasyon ・ public service at ng banyagang kumukonsulta ay puwedeng gamitin.
Tuwing makikipag komunikasyon sa pamamamgitan ng telepono okaya sa window reception ay hindi kayo magkaintindihan ay huwag pong mag atubiling tumawag.

Q. Paki turo po ang paggamit ng trio phone.
A. Paki dial lang po ang numerong 024-524-1316 at puwede na po ninyong gamitin
ang trio phone. Sa oras na iyon, paki inform lang po ang counsellor na gagamitin ninyo ang trio phone

 

(Dagdag pa dito, ang konsultasyon ay hindi katulad ng counseling, kaya ang consultant ay kailangang may self-determination at self-choice,dahil siya ang mag dedesisyon sa iba’t ibang impormasyon at alternatives na ibibigay )

 

To the top of a page