CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ

Có thể thu thập thông tin chính xác qua Website, hoặc ti vi, hoặc các phần mềm ứng dụng của các cơ quan đa ngôn ngữ của chính phủ.

Thông tin khí tượng

An toàn với bản tin NHK thế giới

Cài đặt tin tức

Kỹ năng an toàn

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.