THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Đăng ký thủ tục về cư trú qua internet.

2022.04.06

Những người đã có thẻ my Number có thể đăng ký thủ tục cư trú trực tuyến qua internet. Ngoại trừ “visa ngắn hạn”và “visa ngoại giao” thì tất cả các loại visa đều thuộc đối tượng trên.
Chi tiết tham khảo link sau:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.