THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Nếu bạn thấy bất an về động đất, hãy liên hệ với chúng tôi!

2022.03.17

Nếu bạn cảm thấy bất an về trận động đất, hãy gọi điện cho chúng tôi.
Thời gian: Từ 9-17h
Sđt: ☎ 024-524-1316
E-mail ask@worldvillage.org
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.