THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Nếu bị phân biệt đối xử, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

2021.12.04

Bộ Tư pháp đang triển khai chương trình tiếp nhận Tư vấn qua điện thoại và Email bằng tiếng nước ngoài liên quan đến hành vi phân biệt đối xử vi phạm nhân quyền.
SĐT Tư vấn về nhân quyền bằng tiếng nước ngoài.
☎0570-090911
Tư vấn về nhân quyền qua Internet
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
Trang chủ bộ Tư pháp:
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.