THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Semina về “Lớp học buổi tối”

2021.11.26

Ban giáo dục bắt buộc tỉnh Fukushima đồng loạt mở 6 semina về lớp học buổi tối trình độ trung học cơ sở để cho mọi người cùng được biết về hình thức dạy học này.

- Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí
- Đăng ký: Không cần đăng ký trước. Ai cũng có thể tham dự.
- Liên hệ: Ban giáo dục bắt buộc tỉnh Fukushima, Phụ trách lớp học buổi tối 024-521-7761
-
Thời gian và địa điểm tham khảo tờ rơi đính kèm.
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.