THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Thứ 5 ngày 22/7, thứ 6 ngày 23/7 và chủ nhật ngày 8/8 thành ngày lễ lịch đỏ.

2021.06.19

Để cân đối với lịch tổ chức Olympic Paralympic Tokyo 2020, ngày nghỉ lễ lịch đỏ năm nay có thay đổi.
Những ngày này hầu hết các công ty, trường học, ngân hàng … đều đóng cửa nên mọi người chú ý nhé!
Thứ 5 ngày 22/7
Thứ 6 ngày 23/7
Thử 2 ngày 09/8
Chi tiết:
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/tokyo2020/2021holiday_flyer.pdf
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.