THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Về việc cấp giấy chứng nhận thiệt hại do động đất

2021.02.20

Chính quyền các cấp đang tiến hành cấp giấy chứng nhận/ báo cáo thiệt hại nhà cửa do trận động đất hôm 13/2 gây ra.
Đây là giấy tờ cần thiết khi làm việc với bên Bảo hiểm. Hãy liên hệ chính quyền nơi bạn sống.
Nếu cần phiên dịch hãy gọi cho Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima. (024-524-1316)
https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.