THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Thông tin thiên tai và dịch corona bằng tiếng nước ngoài

2020.10.10

Mọi người có thể đọc thông tin về thiên tai và dịch corona bằng 20 ngôn ngữ trên trang NHK World Japan.

<a href="https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/">NHK WORLD–JAPAN</a>
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.