THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Sổ tay hướng dẫn về công việc và cuộc sống cho người nước ngoài.

2020.07.16

Bộ Tư pháp vừa xuất bản sổ tay hướng dẫn về công việc và cuộc sống cho người nước ngoài.
Link
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.