THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

【COVID-19】Ứng dụng xác nhận tiếp xúc với virus Corona chủng mới (COCOA)

2020.07.04

Bộ lao động Nhật bản vừa cho ra ứng dụng xác nhận tiếp xúc với virus Corona chủng mới. (COCOA)
Máy sẽ cảnh báo khi người dùng có khả năng tiếp xúc với người bị dương tính với Corona.

Thông tin chi tie
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.