THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Hotline tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa cho thực tập sinh

2020.07.04

Ở Hiệp hội quản lý thực tập sinh có dịch vụ trao đổi tư vấn bằng tiếng Việt. Ngoài giờ tư vấn vui lòng để lại lời nhắn trên điện thoại.
Hiệp hội quản lý thực tập sinh:

<a href="https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/">Tư vấn bằng ngôn ngữ bản địa</a>
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.