Pag papasigla sa Fukushima

  1. HOME
  2. Pag papasigla sa Fukushima
  3. Link impormasyon para sa pagpapasigla

Makakakuha ng impormasyon tungkol sa naganap na malakas na lindol sa Silangang parte ng Hapon at sa naganap na pagsabog ng Planta ng Dai-ichi Nukleyar sa site nanakasulat sa ibaba.

Fukushima Revitalization Station

Malalaman ang mga gawa ng mga taong sumusuporta sa sitwasyon ng nuclear power plant at ang paglilinis ng mga delikadong substansya, suporta sa mga nagsilikas, at ang mga nagsisikap na ipaabot sa madla na ligtas ang mga pagkain ng Fukushima kaya walang dapat ipag-alala.
May pahina sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Aleman, Pranses, Italiano, Espanyol, Portugese, Thai.

Ministry of the Environment Decontamination Information Site

Ipinapahayag dito ang sitwasyon ng pag decontamination, ang pag-alis ng radyoaktib na nakalabas sa kapaligiran at kung papaano pangalagaan ang mga lupang tinanggal noong maganap ang aksidente sa Tokyo Electric Power Company Daiichi Nuclear Power Plant.
May pahina ito sa wikang Hapon at Ingles.

Q&A tungkol sa Radyasyon ・Radyoaktibo

Radyasyon at kalusugan ang tungkol dito ay sinikap ng Atomic Bomb Disease Institute Nagasaki University homepage na maipaliwanag sa madaling maintindihang pananalita. May pahina din ito sa wikang Hapon at Ingles.

Mag-sasalita ako tungkol sa epekto ng radyasyon.

Ipinapaliwanag ditong mabuti na ang pinagbasihang data ay ang pinakamabuting panggagamot sa radyasyon. May pahina din ito sa wikang Hapon at Ingles.

Makakatulong na komiks Pag-iisip para sa ating sarili tungkol sa radyasyon

Ang komiks na ito ay ginawa batay sa kung ano ginawang paraan para magkaroon ng kaalaman tungkol sa radyasyon ang Junior High School sa Prepektura ng Fukushima.May edisyon ito sa wikang Hapon at Ingles.

Pananaw ng mga dayuhang residente tungkol sa naganap namalakas na lindol sa Silangang bahagi ng Hapon・aksidenteng naganap sa Planta ng Nukleyar FIA talaan ng mga aktibidad

Ang pinagsama-samang resulta ng survey mula sa 100 katao mga dayuhang residente at kung papaano gumalaw ang FIA matapos maganap ang malakas na lindol ay nakatala dito.

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.