Unahin ang pagproproseso sa munisipyo

 1. HOME
 2. Unahin ang pagproproseso sa munisipyo

Mga bagay na dapat kaagad ayusin sa munisipyo pag pasok ng bansa

1.Resident Card

(1)Resident Card

Lakarin ang pamamaraan sa paliparan ng bansang pinasukan
Ang card na ito ay kakailanganin ng mga dayuhang maninirahan sa bansang Hapon ng mahigit 3 buwan bilang ID.
Tulad ng pasaporte ang resident card ay importante
Maaaring gamitin ang card bilang ID sa paglalakad ng dokumento sa munisipyo o banko
Ang card na ito ay kinakailangang palaging dala ng may edad na 16 anyos pataas.

(2)Sa pagpapalit ng mga nilalaman ng resident card tulad ng (status of resident,panahon ng pananatili,pangalan, nasyonalidad,tirahan)

Pumunta ng Sendai Regional Immigration Bureau o kaya sa Koriyama branch office para gawin ang pamamaraan ng pagpalit

Iba't ibang uri ng dokumento ang kakailanganin ng pamamaraan ng pagpapalit.
Maaaring komunsulta ng pauna sa espisyalista ng konsultasyon senter.

2.Kauna-unahang dapat lakarin sa munisipyo pag pasok sa bansa

Para sa mga dayuhan na maninirahan sa bansang Hapon ng mahigit 3 buwan ay mag parehistro bilang residente sa ward office, city hall,munisipyo, barangay ng lugar na titirahan.

(1)Pag paparehistro

Kinakailangang irehistro kung saan kayo titira o ang adres sa loob ng 14 na araw mula pag pasok ng bansa.Sulatan ang「notipikasyon sa paglilipat」at ipasa sa munisipyo ng inyong titirahan

  (2)My Number

  Bawat isa sa mamamayan na nakarehistro sa bansang Hapon ay binibigyan ng 「My NUmber(pansariling numero)」
  Pagkaparehistro sa munisipyo ay kasabay na ding itatala ang pansariling numero
  Pagkaraan ng ilang araw na pagpoproseso ng My Number Card ay ipapadala ito sa iyong tirahan sa pamamagitan ng koreo.
  Paki gawa ang my number card ayon sa nakasulat na pahayag.

  (3)Public Medical Insurance

  Iyong mga rehistrado bilang residente ng bansang Hapon ay kinakailangang sumali sa public medical insurance.
  Ang sumali sa public medical insurance ay makakatanggap ng insurance card
  Buwan buwan ay kailangang magbayad ng insurance dahil makakatulong ito pag nagpatingin sa ospital o klinik para mabawasan ang bayarin sa pagpapagamot.
  Ang public medical insurance ay may 3 uri, at kinakailangang sumali sa isa sa mga ito.

  Health Insurance Ang mga nagtatrabaho sa kompanya ay dapat sumali sa health insurance.
  Ang kompanyang iyong pinapasukan ang maglalakad ng mga dokumento para ka makasali.
  Ang kompanya ang magbabayad buwan buwan ng iyong insurance na buwan buwan ding kakaltasin sa iyong suweldo.
  Komunsulta sa kompanyang pinapasukan kung maaari kang sumali sa health insurance.
  National Health Insurance Ang mga nagtatrabaho sa kompanya na hindi puwedeng sumali sa Health Insurance ang siyang maaaring sumali sa National Health Insurance.
  Pag magpaparehistro sa munisipyo, city office o ward office ay isabay ng lakarin ang pagsali sa National Health Insurance.
  Sistema ng pagpapagamot para sa mga matatanda Ang may edad na 75 anyos pataas ay maaaring sumali.
  Pag magpaparehistro sa munisipyo, city office o ward office ay isabay ng lakarin ang pagsali sa Sistema ng pagpapagamot para sa matatanda.

  (4)Public Pension Plan

  Ang nakarehistrong mamamayan sa bansang Hapon ay kinakailangang sumali sa Public Pension.
  Ang sumali sa Public Pension Plan ay makakatanggap ng pension book.
  Buwan buwan ay magbayad nga ng pension ngunit malaki ang maitutulong nito pag dating ng araw na tayo ay tumanda, nagkasakit o naaksidente na dahil dito ay hindi makapagtrabaho, may matanggap na benepisyo para makapamuhay.
  Ang nagbabayad ng Public Pension Insurance na kinakailangang bumalik sa sariling bansa ay makakatanggap ng ibabalik na isang parte ng halaga ng binayaran.(lump-sum withdrawal)

  National Pension(Basic Pension) Lahat ng naninirahan sa bansang Hapon na ang edad ay 20 anyos hanggang 60 taong gulang ay kinakailngang sumali.
  Pag magpaparehistro sa munisipyo, city office o ward office ay isabay ng lakarin ang pagsali sa National Pension
  Employee's Pension Insurance Tulad ng National Pension, ang mga nagtatrabaho sa kompanya at iba pa ay puwedeng sumali dito.
  Ang kompanyang iyong pinapasukan ang maglalakad ng mga dokumento para ka makasali.
  Ang kompanya ang magbabayad buwan buwan ng iyong Employee's Pension Insurance na buwan buwan ding kakaltasin sa iyong suweldo.
  Komunsulta sa kompanyang pinapasukan kung maaari kang sumali sa Employee's Pension Insurance.

  (5)Paaralan ng mga bata

  Sa bansang Hapon ang elementarya at junior high school ay sapilitang edukasyon (compulsory)
  Kung nanaisin ng anak ng dayuhan ay maari siyang mag enrol sa paaralan.
  Komunsulta sa munisipyo kapag magpaparehistro ng residente.

  Karagdagan dito,komunsulta kung may suliranin o mayroong hindi maintindihang bagay.

  Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente

  https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

  Paki tsek po at puwede din mapagsanggunian

  〒960-8103
  Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

  TEL 024-524-1315

  FAX 024-521-8308

  Martes~Sabado 8:30~17:15
  Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

  (c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.