Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Kung maganap ang kapahamakan

1

Pag naganap ang malaking sakuna

  • Ang ilaw・tubig・gas ay titigil at ang mga kasangkapang gawa sa elektrisidad, ang supply ng tubig at ang gas ay hindi magagamit.
  • Ang daan at ang linya ng train ay mapuputol, ang daloy ng transportasyon at mga pasilidad ay titigil.
  • Mahihirapang maka konekta sa telepono at internet,kaya hindi makakatawag sa pamilya
  • Ang pinaka malapit na paaralan at pamahalaang pambayan,ang mga lugar na puwedeng pag likasan (evacuation center).

2

Magtipun ng impormasyon

Ang iba’t-ibang wika na makikitungo ayon sa itinakdang panahon ng gobyerno, WEB site o kaya ay telebisyon, at appli ay makakakuha ng tamang impormasyon.

Impormasyon tungkol sa panahon

Stay Safe with NHK
WORLD-JAPAN

Appli ng balita

Safety tips

3

Kung lilikas

Siguraduhing ligtas ang kapaligiran habang lumilikas sa ligtas na lugar. Kung sakaling hindi alam kung saan ang lugar ay magtanong sa kapitbahay na Hapones.

4

Tawagan ang pamilya,kaibigan at ang embahada

Gamitin ang serbisyong mensahe para sa kapahamakan. Ang telepono at internet ay mahihirapang maka konekta. Mas maiman na ang pampublikong telepono ang gamitin sa pagtawag.

Dial 171 Disaster Message (tinig)
Web 171 Disaster Message Board(letter)
KDDI(au)Disaster Message Service
Softbank Message board for disaster/ Voice delivery for disaster service
Y-mobile Disaster Message Board service

5

Alamin ang kaligtasan ng pamilya at kaibigan

Gamitin ang site sa internet na puwedeng malaman ang kaligtasan ng bawat isa. Tulad ng nakasulat sa ibaba.

Safety Information Search「J-anpi」(Ingles)

https://anpi.jp/top?lang=en&enc=Zp-NLUq5zZr-qPafG3_bug

6

Mag-aplay sa bigay na kapighatiang seguridad.

Kinakailangang kumuha ng katibayan mula sa city hall o sa barangay hall tungkol sa naganap na kapahamakan. Dahil gagamitin ito pag mag-aaplay para mabawasan ang tax at ang mga nagastos sa iba’t ibang binayaran.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.