Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Kung maganap ang kapahamakan

1

Pag naganap ang malaking sakuna

  • Ang ilaw・tubig・gas ay titigil at ang mga kasangkapang gawa sa elektrisidad, ang supply ng tubig at ang gas ay hindi magagamit.
  • Ang daan at ang linya ng train ay mapuputol, ang daloy ng transportasyon at mga pasilidad ay titigil.
  • Mahihirapang maka konekta sa telepono at internet,kaya hindi makakatawag sa pamilya
  • Ang pinaka malapit na paaralan at pamahalaang pambayan,ang mga lugar na puwedeng pag likasan (evacuation center).

2

Magtipun ng impormasyon

Makakakuha ng tamang impormasyon sa mga WEB site at television ng government agencies atbp na mayroong iba't ibang wika, ganoon din sa appli.

Impormasyon tungkol sa panahon

Stay Safe with NHK
WORLD-JAPAN

Appli ng balita

Safety tips

3

Kung lilikas

Siguraduhing ligtas ang kapaligiran habang lumilikas sa ligtas na lugar. Kung sakaling hindi alam kung saan ang lugar ay magtanong sa kapitbahay na Hapones.

4

Tawagan ang pamilya,kaibigan at ang embahada

Mahihirapang makakonekta ang telepono o internet.

Gamitin ang serbisyo ng mensahe para sa kapahamakan.

Mas makabubuting gamitin ang pampublikong telepono sa pagtawag.

Dial 171 Disaster Message (tinig)
Web 171 Disaster Message Board(letter)
KDDI(au)Disaster Message Service
Softbank Message board for disaster/ Voice delivery for disaster service
(suportadong wika: wikang Hapon , Ingles)
Y-mobile Disaster Message Board service
(suportadong wika: wikang Hapon , Ingles)

5

Alamin ang kaligtasan ng pamilya at kaibigan

Gamitin ang site sa internet na puwedeng malaman ang kaligtasan ng bawat isa. Tulad ng nakasulat sa ibaba.

Google person finder (Multilingual)

https://www.google.org/personfinder/japan?lang=fil

NTT 「All-Japan Safety Portal for Disaster 『J-anpi』」 (Ingles)

https://anpi.jp/top?lang=en&enc=Zp-NLUq5zZr-qPafG3_bug

6

Mag-aplay para sa disaster certificate

Ito ay isusumita sa city hall o opisinang panggobyerno para mapatunayang ikaw ay nakadanas ang sakuna.

Ang disaster certificate ay magagamit sa pag-aaplay ng iba't ibang babayarin pati sa pag-aaplay para mabawasan ang buwis.

Karagdagan,kumonsulta dito kung mayroon mang suliranin o hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente (7 wika)

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Puwede ding mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.