Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Paghahanda sa oras ng kapahamakan
  3. Bago maganap ang kapahamakan

1

Ano ang mangyayari kapag naganap ang likas na kapahamakan?

2

Dalahin ang resident card at ang kopya ng pasaporte.

Ang mga dokumento na magpapakilala sa inyo ay importante. Lalo na kung lilikas sa ibang bansa, ang inyong pasaporte ay kakailanganin.

3

Dalhin ang inyong SOS card

Ang card na ito ay makakatulong sa paghingi ng tulong sa mga kapitbahay o kalapit na Hapones. Nakasulat dito ay「Hindi ako marunong magsalita ng wikang Hapon. Tulungan po ninyo ako

4

Pagaralan ang mga salita at pangungusap na may koneksyon sa oras ng kapahamakan

Isaulo ang mga dapat sabihin sa oras ng kapahamakan

5

Isulat at palaging dalahin ang numero na dapat tawagan kung sakaling maganap ang kagipitan

Isulat at palaging dalahin ang numero ng pamilya, kaibigan, at ang numero ng embahada na puwedeng kontakin para ipaalam ang iyong kasalukuyang kalagayan at ang kinaruruonan.

6

Pagpasyahan ninyong magpamilya kung saang lugar magkikita-kita at ang pag- lilikasang lugar.

Oras na maganap ang sakuna, may posabilidad na magkahiwahiwalay kayong pamilya. Kaya mahalagang pag usapan ng patiuna kung saang lugar magtatagpu-tagpo at saang lugar maglilikas.

7

Alamin kung saan makakakuha ng impormasyon tungkol sa sakuna at kung papaano gamitin ang serbisyo ng mensahe sa oras ng kapahamakan.

Ang patiunang pag sisiyasat ay makatutulong sa madaliang pag gamit sa oras na maganap ang kagipitan.

8

Ihanda ang mga bagay na magagamit sa pagiwas sa kapahamakan.

Ilagay sa loob ng backpack ang mga pinakaimportanteng bagay, para madala kaagad kung kinakailangan.

Paghandaan ang lindol sa paggawa ng mga bagay na kayang gawin Ihanda ang mga gamit na dadalhil sa panahon ng emerhensiya

9

Makisalamuha sa mga kapit-bahay. Sumali sa panlalawigang pagsasanay sa oras ng kapahamakan

Sa oras ng kagipitan o kapahamakan ang kapit- bahay ang siyang mahihingian ng tulong. Kaya ugaliin ang pagbati at pakikisalamuha sa kanila.
At sa pagsali sa panlalawigang pagsasanay sa oras ng kapahamakan ay alamin ang lugar na inyong matatakbuhan.

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.