Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Paghahanda sa oras ng kapahamakan
  3. Bago maganap ang kapahamakan

1

Ano ang mangyayari kapag naganap ang likas na kapahamakan?

2

Dalahin ang resident card at ang kopya ng pasaporte.

Ang mga dokumento na magpapakilala sa inyo ay importante. Lalo na kung lilikas sa ibang bansa, ang inyong pasaporte ay kakailanganin.

3

Dalhin ang inyong SOS card

Ang card na ito ay makakatulong sa paghingi ng tulong sa mga kapitbahay o kalapit na Hapones. Nakasulat dito ay「Hindi ako marunong magsalita ng wikang Hapon. Tulungan po ninyo ako

4

Pagaralan ang mga salita at pangungusap na may koneksyon sa oras ng kapahamakan

Sa oras ng kapahamakan, maaring hindi kaagad maipapahayag ang impormasyon sa iba’t ibang wika. Kaya makabubuting isaulo din ang impormasyon sa wikang Hapon dahil malaki ang maitutulong nito.
Halimbawa,

Wikang Hapon Pag bigkas Kahulugan
避難 Hinan: (Paglikas)  Paglipat sa ibang lugar
避難所 Hinan jo: (Evacuation Shelter) lugar na takbuhan ng nagsilikas
地震 Jishin: (Lindol) Pagyanig ng lupa
余震 Yoshin: (Aftershocks) Mahinang lindol matapos maganap ang malakas lindol
津波 Tsunami: (Mataas na alon) Mataas na alon sanhi ng lindol
高台 Takadai: (Burol) Mataas na lugar
台風 Taifu: (Bagyo) Pag-ihip ng napakalakas na hangin at pagpatak ng napakalakas na ulan
洪水 Kozui: (Pagbaha) Pag-apaw ng tubig ng ilog
土砂崩れ Doshakuzure: (Landslide) Pagkatibag ng bundok
竜巻 Tatsumaki (Buhawi) Umiikot at napakalakas na bugso ng hangin
助けてください Tasukete kudasai: (Tulungan nyo ako.) Salita ng nangangailangan ng tulong

5

Isulat at palaging dalahin ang numero na dapat tawagan kung sakaling maganap ang kagipitan

Isulat at palaging dalahin ang numero ng pamilya, kaibigan, at ang numero ng embahada na puwedeng kontakin para ipaalam ang iyong kasalukuyang kalagayan at ang kinaruruonan.

6

Pagpasyahan ninyong magpamilya kung saang lugar magkikita-kita at ang pag- lilikasang lugar.

Oras na maganap ang sakuna, may posabilidad na magkahiwahiwalay kayong pamilya. Kaya mahalagang pag usapan ng patiuna kung saang lugar magtatagpu-tagpo at saang lugar maglilikas.

7

Alamin kung saan makakakuha ng impormasyon tungkol sa sakuna at kung papaano gamitin ang serbisyo ng mensahe sa oras ng kapahamakan.

Ang patiunang pag sisiyasat ay makatutulong sa madaliang pag gamit sa oras na maganap ang kagipitan.

8

Ihanda ang mga bagay na magagamit sa pagiwas sa kapahamakan.

Ilagay sa loob ng backpack ang mga pinakaimportanteng bagay, para madala kaagad kung kinakailangan.

Paghandaan ang lindol sa paggawa ng mga bagay na kayang gawin Ihanda ang mga gamit na dadalhil sa panahon ng emerhensiya - (Pampublikong Saligan) Pandaigdigang Asusasyon ng Prepektura ng Shiga

9

Makisalamuha sa mga kapit-bahay. Sumali sa panlalawigang pagsasanay sa oras ng kapahamakan

Sa oras ng kagipitan o kapahamakan ang kapit- bahay ang siyang mahihingian ng tulong. Kaya ugaliin ang pagbati at pakikisalamuha sa kanila.
At sa pagsali sa panlalawigang pagsasanay sa oras ng kapahamakan ay alamin ang lugar na inyong matatakbuhan.

10

Makakatulong na links impormasyon sa pamumuhay

Stay Safe with NHK WORLD-JAPAN(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/staysafe/
Video sa iba’t ibang wika ng pag-iwas sa pakahamakan 「Lindol!Ano ang dapat mong gagawin?」(Sendai Tourism International Association)
http://int.sentia-sendai.jp/blog/j/j-1650/
「Protektahan natin ang ating sarili mula sa sakuna~Ngayon、naihanda na ang mga nilalaman na gusto naming ipaabot sa inyo ~」(Meteorological Agency)
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/fukyu_portal/index.html
「Makatutulong na impormasyon sa pag-iwas sa kapahamakan at sa oras ng sakuna」(Tokyo International Communication Committee)
https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html
「Manwal ng pag-iwas sa kapahamakan」(Fire and Disaster Management Agency)
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html
「Tiwala sa sarili kapag lumindol」(Firefighting Disaster Prevention Science Center)
https://www.bousai-kensyu.com/knowhow/pamphlet01/
Pag-iwas sa Kapahamakan Guidebook Fukushima 「Sonaeru Fukushima Note(Prepektura ng Fukushima)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/sonafukunote.html
Prepektura ng Fukushima Fukushima Pag-iwas sa Kapahamakan Web-site 「Maghanda para sa kalamidad(Prepektura ng Fukushima)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/list692.html
Impormasyon ng pamumuhay sa iba’t ibang wika 「Kinakailangang oras・Oras ng sakuna(Council of Local Authorities for International Relations)
http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/p/index.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.