Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Tungkol sa「Lindol・Tsunami Instraksyon ng Kaligtasan」

2020.07.04

Ang Japan Meteorogical Agency ay gumawa ng leaflet na may
ilustrasyong madaling maunawaan para sa babala at impormasyon
tungkol sa lindol at tsunami

Wikang Ingles 
Wikang Hapon
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.