Pagpapagamot

  1. HOME
  2. Pagpapagamot

Pagpapagamot

1.Paghahanap ng mga institusyong medikal na may taga interpreta ng banyagang wika.

(1)Prepektura ng Fukushima「Fukushima Impormasyong Medikal Net」

Sa prepektura ng fukushima ay puwedeng hanapin ang institunyong medikal na may banyagang wika.

(2)Japan National Tourism Organization「Para sa ligtas na paglalakbay sa bansang Hapon」(Ingles)

Sa buong bansa ng Hapon ay puwedeng hanapin ang institunyong medikal na may banyagang wika.
Ipinakikilala kung papaano humingi ng kalinga sa institusyong medikal, pati na ang tungkol sa malulubhang sakit at paksa ng medikal na paggamot

2.Paghingi ng kalinga ng institusyong medikal

Sa bansang Hapon pagka natrangkaso o nasugatan ay pumupunta sa pinaka malapit na doktor(klinik).
Kapag nagkasakit o nasugatan ng malubha pumunta ng ospital. Kapag nagkagayon ay maaaring kailanganin ang letter of referral mula sa klinik.
Kailangang ipakita ang 「health insurance card」kapag pumunta sa institusyon ng medikal.
Kapag naka sali sa medical insurance ay magkakaroon ng discount sa babayarang halaga ng pagpapagamot.

3.Gamot

(1)Mga pangunahing gamot sa trangkaso o pagsakit ng ulo

Puwedeng bumili sa mga drug store. Ngunit ang medical insurance ay hindi puwedeng gamitin kaya hindi bababa ang presyo ng halaga ng gamot.

(2)Ang gamot na may riseta ng doktor.

Kapag nagpatingin sa institusyong medikal ay makakatanggap ng riseta mula sa doktor.
Ito ay ipapakita sa drug store kapag bibili ng gamot, pag nagkagayon ang nakasali sa medical insurance ay makakamura sa pag bili ng gamot.

Karagdagan dito, komunsulta kung may suliranin o mayroong hindi maintindihan.

Fukushima International Association「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente」

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.htmlSuporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.