Impormasyon sa pamumuhay at iba't ibang link

  1. HOME
  2. Impormasyon sa pamumuhay at iba't ibang link

Makakatulong na links impormasyon sa pamumuhay

Iba't ibang paraan na may iba't ibang wika ay may nakalaang kinakailangang impormasyon para sa pamumuhay ng mga dayuhang residente.

1.Status of Residence

(1)Access sa Immigration Bureau

(2) Information Center (Ingles)

(3)Homepage ng Immigration Bureau (Ingles)

2.Pang araw-araw na pamumuhay

(1)Suporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan portal site (Ministry of Justice)

(2)「Tungkol sa My Number」(Cabinet Office)

(3)「Impormasyon sa Krimen・Sunog・Trapiko」(Fukushima Prefectural Police Office)(4 na wika)

(4)Fukushima Prefectural Driver's and Vehicles Licensing Center Access (Hapon)

(5)「Pag papalit ng foreign driver's license sa japanese driver's license 」(Fukushima Prefectural Police Office)(Hapon)

(6)「Foreign driver's license・International Driving Permit」(Metropolitan Police Department)

(7)「Tuntunin sa Trapiko」(Metropolitan Police Department)

(8)「Safety Guidelines for Cyclist」pamphlet (Metropolitan Police Department)(wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Portugese)

(9)Homepage ng National Tax Agency (Ingles)

(10)「Guidebook sa paghahanap ng tirahan」(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

3.Pagtatrabaho

(1)Pamphlet para sa mga dayuhang nagtatrabaho (Ministry of Health, Labour and Welfare)(Marso 1, 2014 kasalukuyan)

(2)Konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa

4.Pangangalaga sa bata・ Edukasyon

(1)「Suporta para sa ina at sanggol」(Researching and Supporting Multi-Cultural Healthcare Service-RASC)(12 wika)

(2)「Protektahan ang bata sa aksidente!!Accident Prevention Handbook」(Ministry of Health, Labour and Welfare)(Ingles)

(3)「Guidebook for Starting School para sa batang dayuhang estudyante(buod)」(Ministry of Education, Culture,Sporst, Science and Technology)

(4)「Fukushima Prefecture『High School Enrollment Guidebook』」(Koriyama Japanese Classroom)(5 wika)

5.Pagpapagamot

(1)「Fukushima Impormasyong Medikal Net」(Fukushima Prefecture)

(2)「Para sa ligtas na paglalakbay sa bansang Hapon」(Japan National Tourism Organization)(Ingles)

(3)「Medical Handbook」(Ibaragi International Association)

(4)「Multilingual Patient Registration Form for Foreigner」(Ministry of Health , Labour and Welfare)(Ingles・Intsik・Koreano・Portugese・Espanyol)

6.Paghahanda sa kapahamakan

(1)Weather Information(Japan Meteorological Agency)

(2)Limang serbisyo para protektahan ang iyong sarili sa oras ng kapahamakan(20 wika)

(3)Disaster Emergency Message Dial 171(voice)(Ingles)

(4)Disaster Message Board Service(WEB171)(Hapon、Ingles、Koreano、Intsik)

(5)Safety Information Search「J-anpi」(Ingles)

(6)Safety Information「Google person finder」(multilingual)

(7)「Gawain ang maaring gawain para makaiwas sa lindol!!」Shiga International Association

(8) Mlutilingual Video sa Pag-iwas sa kapahamakan「Lindol!Ano ang iyong gagawin?」(Sendai Tourism, Convention and International Association)(Ingles)

(9)「Makakatulong na impormasyon sa oras ng kapahamakan at pag-iwas sa kapahamakan」(Tokyo International Communication Committee)(Ingles)

(10)「Prevention Manual」(Fire Department)(Ingles)

(11)「Tiwala sa sarili sa oras ng Lindol」(Institute of Scientific Approaches for Fire and Disaster)(Ingles)

(12)Fukushima Prefecture Disaster Prevention Guidebook 「Sonaeru Fukushima Note」(Fukushima Prefecture)(Ingles)

(13)Fukushima Bousai Website「Sa oras ng kapahamakan」(Fukushima Prefecture)(Ingles)

7.Fukushima Revitalization

(1)「Fukushima NOW」(Fukushima International Association)

(2)Interview Archive sa mga dayuhang residente」(Fukushima International Association)

(3)Fukushima Revitalization Station Revitalization Portal Site(Fukushima Prefecture)(Ingles)

(4)Decontamination Information Site(Environment Agency)

(5)Radiation・Radioactive MaterialsQ&A(Nagasaki University School Graduate Noboru Takamura)(Ingles)

(6)Panayam tungkol sa radiation(Kyoto College of Midecal Science Ohno Kazuko)(Hapon、Ingles)

(7)Para sa mga dayuhang residente ano ba ang Higashi Nihon Daishinsai ・Aksidente sa Nukleyar Plant report ng FIA

8.Mag aral ng wikang Hapon

(1) Lista ng mga boluntaryong silid aralan ng wikang Hapon sa prepektura ng Fukushima (FIA)

(2)Website para matuto ng wikang Hapon「iugnay at mapahusay ang pamumuhay sa bansang Hapon」(Ingles)

(3)Kabuoan ng wikang Hapon at Kultura(Japan Foundation)

(4)Anime・komiks sa wikang Hapon(Japan Foundation)

(5)Magusap tayo sa wikang Hapon(NHK WORLD-JAPAN)

(6)JF Nihongo e-Learning Minato(Japan Foundation Japanese Language Institute Kasai)

(7)WEB edition「Challenge with Erin !Marunong magsalita ng wikang Hapon」(Japan Foundation)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.