angangalaga sa bata・Edukasyon

  1. HOME
  2. angangalaga sa bata・Edukasyon

angangalaga sa bata・Edukasyon

1.Kapag nabuntis

Kapag nalamang nabuntis ay pumunta sa obstetric and gynecology at humingi ng pregnancy certificate.
Dalhin ang pregnancy certificate sa ward office o sa city hall upang makatanggap ng Mother and Child Health Handbook.
Kinakailangan ang palagiang pag papatingin sa obstetrics and gynecology upang siyasatin ang kalusugan ng sanggol at ng ina.
Kapag nakasali sa medical insurance ang buntis makakatanggap siya ng suporta sa babayaran sa tsek-up at sa panganganak.
Ang Mother and Child Health Handbook ay para talaan ng mga impormasyon ng sanggol ng ipanganak, at ng pagpapabakuna.

2.Pagkapanganak

(1)Pagpaparehistro ng kapanganakan at pagpaparehistro ng residente

Kinakailangang ireport sa city hall sa loob ng 14 araw pagkapanganak ng bata. Kasabay nito ay iparehistro ang residente ng bata.

(2)Pagpili ng nasyonalidad

Kung ang nasyonalidad ng isa sa magulang ng sanggol ay Hapones, ayon sa nasyonalidad ng dayuhang magulang, puwedeng makakuha ng Japanese Nationality o kaya Foreign Nationality o kaya Dual Nationality ang sanggol.
Kapag ang nasyonalidad naman ng magulang ay foreign nationality, hindi puwedeng kumuha ng Japanese Nationality ang sanggol.
Kapag ang nasyonalidad ng sanggol ay foreign nationality pumunta ng embassy (consulate) at iparehistro ang kapanganakan ng sanggol. Pagkatapos mag parehistro ay pumunta sa Immigration Administration Bureau upang tanggapin ang resident card.

3.Pag-aalaga ng bata

Kapag nakasali sa medical insurance ay makakatanggap ng child-care allowance mula sa gobyerno,maaari kang tumanggap ng regular na eksaminasyong medikal. Mayroon ding suporta para sa medikal na magagastos sa bata.

4.Day-care center at Kindergarten

Ang batang bago pumasok sa elementarya ay puwedeng pumasok sa day-care center o kindergarten, oa kaya ay sa certified center for early childhood education. Ngunit ang pag pasok dito ay mayroong bayad.
Maaaring magkaroon ng kondisyon na kung walang mag aalaga sa bata.

5.Elementary school at junior high school(Compulsory)

Sa bansang Hapon ay compulsory ang pagpasok sa paaralan na anim (6) na taon sa elementary at tatlong (3) taon sa junior high school.
Ang Japanese national na magulang na may 6 na taon hanggang 15 anyos na anak ay may responsabilidad na pag aralin ang mga bata.
Dalawang klase ang paaralan, pampubliko at pribadong paaralan. Sa pampublikong paaralan, ang tuition fee at and mga textbook ay libre.
Ang anak ng dayuhan ay maaaring pumasok sa paaralan ng Hapon. Kung gustong pumasok, komunsulta sa board of education ng gobyerno.

6.Haiskul、Kolehiyo・Junior College・Vocational School

Simula haiskul pataas ay hindi na compulsory ang pag aaral.
Dalawang klase ang paaralan, pampubliko at pribadong paaralan.
Kahit na pampubliko ang paaralan ang tuition fee at ang textbook ay hindi libre.
Para makapasok sa haikul ay kinakailangang kumuha at pumasa sa entrance examination.
Sa prepektura ng fukushima ay mayroong 7 public high school na may especial entrance examination system para sa dayuhan.
Para sa mga detalye ay tumawag sa Fukushima ken Kyouikucho Koukou Kyouikuka(024-521-7772)

Karagdagang dito, komunsulta kung may suliranin at mayroong hindi maintindihan.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente」

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.htmlSuporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.