Araw-araw na pamumuhay

  1. HOME
  2. Araw-araw na pamumuhay

Araw-araw na pamumuhay

1.Sa oras ng kagipitan(emergency)

Numero ng 110 at 119 ang mga dapat kontakin sa oras ng kagipitan. Libre ang pagtawag.
Kung mag kagayon ay maaaring mangailangan ng interpretasyon.
Ang mga sumusunod ay kinakailangang sabihin.

「Gaikoku-jin desu.」(ako po ay dayuhan)

「Tagalog ga wakari masu.」(Tagalog po ang alam kong wika)

「Namae wa(jibun no namae)desu.」(sabihin ang iyong pangalan.)

「Koko wa (jusho、mata wa iru tokoro) desu.」(sabihin ang iyong adres o kaya ang lugar ng kasalukuyang kinarorounan)

(1) Kung maaksidente, manakawan, o makadanas ng karahasan tumawag sa 110

Sa numero 110. Darating ang pulis.

(2) Kung masugatan, biglang pagsama ng pakiramdam tumawag sa 119

Sa numero 119. Darating ang ambulansya.

(3) Kung magkasunog tumawag sa 119

Sa numero 119. Darating ang bombero.

2.Pagtatapon ng basura

Sa bansang Hapon ay itinataguyod ang patakaran ng 3R sa pag buo ng recycling society na may balanseng ekonomiya at kapaligiran.

Reduce ・・・mabawasan ang basura
Reuse ・・・muling paggamit
Recycle ・・・pagbabago ng tinapong basura bilang bagong materyal.

Dahil dito, kinakailangang paghiwahiwalayin ang basura bago itapon.

  • Basurang nasusunog(basura mula sa kusina,mga gawang papel at iba pa)
  • Basurang di-nasusunog(basag na plato, baso,metal, salamin at iba pa)
  • Basurang maaaring i-recycle(bote, lata, diyaryo, libro, lalagyan na gawa sa plastik, karton, atbp.)
  • Malalaking basura, maaring may bayad para itapon o i-recycle(mesa, bisikleta, atbp.)
  • Mga elektrik aplianses, maaaring may bayad para itapon o i-recycle(refrigerator, air conditioner, TV, washing machine, freezer, personal computer, atbp)

Ang basura ay itapon sa tamang tapunan at itinakdang araw.
Sa bawat lugar ay may iba't ibang patakaran sa pag tatapon ng basura. Magtanong sa munisipyo ng iyong tinitirahan o kabitbahay tungkol sa tuntunin ng pag tatapon ng basura.
Ang pagkuha ng itinapong basura buhat sa basurahan at ang pagtatapon ng basura sa di-nakatakdang tapunan ay ipinagbabawal.

3.Banko

Pag magbubukas ng account sa bangko ay kakailanganin ang 「residence card」at「My Number card」at inkan o seal.
Puwedeng magpagawa ng bankbook at cash card
Kapag babalik na kayo sa sarili ninyong bansa at hindi na ninyo gagamitin ang bankbook, kinakailangang ekansel ninyo ang inyong account sa bangko.
Ipinagbabawal ang pagbebenta o pagbibigay ng account ng bangko( atm card at bankbook).

4.Lisensya・Tuntunin sa trapiko・ang pag gamit ng bisikleta

(1)Lisensya

Sa pagkuha ng lisensya, kailangang pumunta sa Fukushima Prefecture Driver's and Vehicle's Licensing Center
May dalawang Driver's and Vehicle's Licensing Center sa prepektura ng fukushima Fukushima City at Koriyama City.

(2)Tuntunin sa trapiko

Ang bansang Hapon ay may mga tuntunin

(3)Pagsakay ng bisikleta

Magbisikleta sa kaliwang bahagi ng kalsada.
Ipinagbabawal ang pagsakay o paggamit ng bisikleta kapag makainom ng alak, pagsakay ng dalawang tao, paggamit ng payong at smart phone habang nagbibisikleta.

5.Buwis

Sa mga「rehistradong residente」sa bansang Hapon ay kinakailangang magbayad ng iba't ibang uri ng buwis.
Mga pangunahing buwis

(1)Resident tax

Ang bawat isa sa mamamayan ay kinakailangang magbayad nito buwan buwan.
Paraan ng pagbabayad, ang isa ay kinakaltas ng pinagtatrabahuang kompanya sa sahod at ang kompanya na ang nag proprosesso ang isa naman ay ikaw mismo ang magbabayad sa munisipyo.

(2)Income tax

Ang nagtatrabahong mamamayan ay kinakailangang magbayad nito buwan buwan.
Paraan ng pagbabayad, ang isa ay kinakaltas ng pinagtatrabahuang kompanya sa sahod at ang kompanya na ang nag proprosesso ang isa naman ay ikaw mismo ang magbabayad sa munisipyo.

(3)Buwis para sa sasakyan

Ang may sariling sasakyan ay kinakailangang magbayad nito taun taon.
Makakatanggap ng notice of payment para sa babayarang automobile tax mula sa city hall o ward office, dadalhin ito at bayaran ang halagang nakasulat.

(4)Consumption tax

Kasama itong ipinapataw sa babayaran pag bumili ng bagay o nakatanggap ng serbisyo

Karagdagan dito, iba't ibang uri ng buwis

6.Pag upa ng tirahan

Dalawang paraan sa pag upa ng tirahan.
Pampublikong pabahay (public housing) ay pabahay ng lokal na pamahalaaan para sa mga naghahanap ng tirahan na mabababa ang suweldo
Ibinabalita sa homepage ng gobyerno at mga flyers na gawa ng gobyerno
Ang pag-upa ng pribadong pabahay ay kinakailangang komunsulta sa mga land agency.

Karagdagan dito,komunsulta kung may suliranin o mayroong hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Paki tsek po at puwede din mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.