Araw-araw na pamumuhay

  1. HOME
  2. Araw-araw na pamumuhay

Araw-araw na pamumuhay

1.Sa oras ng kagipitan(emergency)

Numero ng 110 at 119 ang mga dapat kontakin sa oras ng kagipitan. Libre ang pagtawag.
Sa oras na iyon, may posibilidad na mangailangan ng taga interpreta.
Sa telepono, ang mga sumusunod ang dapat sabihin.

「Gaikoku-jin desu.」 (ako po ay dayuhan)

「Tagalog wo hanashimasu」 (Tagalog po ang alam kong wika)

「Namae wa(jibun no namae)desu.」 (sabihin ang iyong pangalan.)

「Koko wa (jusho、mata wa iru tokoro) desu.」 (sabihin ang iyong adres o kaya ang lugar ng kasalukuyang kinarorounan)

(1) Kung maaksidente,manakawan o makadanas ng karahasan

110

Sa numero ng teleponong 110.

(2) Kung masugatan, biglang sumama ang pakiramdam

119

Sa numero ng teleponong 119.

(3) Sa oras na magkasunog

119

Sa numero ng teleponong 119.

2.Pagtatapon ng basura

Sa bansang Hapon ay itinataguyod na magkaroon ng balanseng ekonomiya at magadang kapaligiran ang lipunan.

Reduce ・・・mabawasan ang basura
Reuse ・・・muling paggamit
Recycle ・・・pagbabago ng tinapong basura bilang bagong materyal.

Dahil dito, kinakailangang paghiwahiwalayin ang basura bago itapon.

  • Basurang nasusunog (basura mula sa kusina,mga gawang papel at iba pa)
  • Basurang di-nasusunog (basag na plato, baso,metal, salamin at iba pa)
  • Basurang maaaring i-recycle (bote, lata, diyaryo, libro, lalagyan na gawa sa plastik, karton, atbp.)
  • Malalaking basura (lamesa, bisikleta, atbp.) ※ Maaring magbayad ng salapi.
  • Mga elektrik aplianses (refrigerator, washing machine, atbp) ※ Maaring magbayad ng salapi.

Ang basura ay itapon sa tamang tapunan at itinakdang araw.
Sa bawat lugar ay may iba't ibang patakaran sa pag tatapon ng basura. Magtanong sa munisipyo ng iyong tinitirahan o kabitbahay tungkol sa tuntunin ng pag tatapon ng basura.
Ang pagkuha ng itinapong basura buhat sa basurahan at ang pagtatapon ng basura sa di-nakatakdang tapunan ay ipinagbabawal.

3.Banko

Pag magbubukas ng account sa bangko ay kakailanganin ang 「residence card」at「My Number card」at inkan o seal.
Puwedeng magpagawa ng bankbook at cash card.
Pag babalik sa sariling bansa at hindi na gagamitin ang bankbook,Ang bankbook at cash card ay huwag ibenta sa iba.

4.Lisensya・Tuntunin sa trapiko・ang pag gamit ng bisikleta

(1) Lisensya

Upang makakuha ng lisensya,kinakailangang pumunta at mag prosesos sa Fukushima Prefecture Driver's and Vehicle's Licensing Center.
May dalawang Driver's and Vehicle's Licensing Center sa prepektura ng fukushima Fukushima City at Koriyama City.

(2) Panuntunan sa trapiko.

Ang bansang Hapon ay may panuntunan sa trapiko.

(3) Pagsakay ng bisikleta

Magbisikleta sa kaliwang bahagi ng kalsada.
Ipinagbabawal ang paggamit ng bisikleta kapag nakainom ng alak, pagsakay ng dalawang tao, paggamit ng payong at paggamit ng smart phone.

5.Buwis

Sa mga「rehistradong residente」sa bansang Hapon ay kinakailangang magbayad ng iba't ibang uri ng buwis.
Mga pangunahing buwis ay ang mga sumusunod.

(1) Resident tax

Simula Enero uno (1) na may adress sa bansang Hapon, ang may trabaho ang magbabayad.

May darating na notipikasyon ng pagbabayad galing sa munisipalidad. Ito ay maaaring bayaran sa bangko at ibapa.

Sa mga nagtatrabaho, may paraan na kakaltasin sa suweldong natatanggap sa kompanyang pinagtatrabahuan, at may paraan din na ikaw mismo ang magbabayad.

(2) Income tax

Ang nagtatrabahong mamamayan ay kinakailangang magbayad nito buwan buwan.

Paraan ng pagbabayad, kakaltasin sa suweldong natatanggap sa kompanyang pinagtatrabahuan, at may paraan din na ikaw mismo ang magbabayad.

(3) Buwis para sa sasakyan

Ang may sariling sasakyan ay kinakailangang magbayad nito taun taon.

Makakatanggap ng notipikasyon ng pagbabayad mula sa prepektura o mga munisipalidad. Maaring magbayad sa banko at iba pa.

(4) Consumption tax

Kasama itong ipinapataw sa babayaran pag bumili ng bagay o nakatanggap ng serbisyo

Karagdagan dito, iba't ibang uri ng buwis

6.Pag upa ng tirahan

Dalawa ang paraan kung papaano umupa ng tirahan.

Ang pampublikong pabahay na pinauupahan ng lokal na pamahalaan ay, halos karamihan ay naiaayos base sa suweldo, at halos karamihan ay mura kaysa sa pribabong paupahan.

Sa homepage at gawang mga flyers ng lokal na pamahalaan ay magbabalita ng bakanteng paupahan ng pampublikong pabahay.

Ang pag-upa ng pribadong pabahay ay kinakailangang komunsulta sa mga land agency.

Karagdagan,kumonsulta dito kung mayroon mang suliranin o hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente (7 wika)

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Puwede ding mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.