Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

  1. HOME
  2. Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

Sa Pandaig-digang Asusasyon ng Fukushima ay inumpisahan na ang serbisyo ng konsultasyon para sa mga dayuhang residente.
Tumatangap ng konsultasyon sa telepono, fax, mail at personal na pagpunta.
Ang sikreto at pribadong usapan ay pananatiling lihim, kaya huwag mag-alala sa inyong pag konsulta.

Wikang nauukol Hapon, Intsik, Ingles, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese, Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol
Nauukol na oras

Hapon, Intsik, Ingles

Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m.

Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese

Huwebes 10:00~2:00 p.m. (tuwing ika-apat at limang Huwebes ng buwan ay kinakailangan ang reserbasyon)

Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese

Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m. (serbisyo ng taga-labas na tagasalin)

Kung personal pong pupunta para sa konsultasyon ay makabubuting kumuha ng reserbasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono para sa maayos ang takbo ng pag konsulta.

Ang konsultasyon ay kaiba sa counselling,iba’t ibang impormasyon at pamamaraan ang maibibigay ngunit nasa sa taong kokonsulta ang kapasyahan.

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente(PDF:587KB)

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

(eksklusibo para sa konsultasyon)

(eksklusibo para sa konsultasyon)

Tungkol sa libreng serbisyo ng pag sasalin sa pamamagitan ng telepono

Ang serbisyo ng konsultasyon para sa mga dayuhang residente ay,mayroon ding「Trio phone ang serbisyo ng sistemang ito ay libreng interpretasyon sa pamamagitan ng telepono.Puwedeng gamitin ng sabay ng dalawang partido ang nabanggit na serbisyo kung tatawag ang administrasyon sa dayuhan o ang dayuhan sa administrasyon.
Tulad ng mga sumusunod na sitwasyon pagpapalit ng address, pag proproseso ng pension o kaya naman ay health insurance, tax certificate, child-care allowance, problema tungkol sa trahaho.O kaya naman paaralan, pulis, at post office ay puwede ding gamitin.
Ang naaayong wika at oras ay katulad din sa libreng serbisyo ng konsultasyon.
Ang interpretasyon ay libre ngunit magkakaroon ng bayad ang tawag.

Tungkol sa libreng serbisyo ng pag sasalin sa pamamagitan ng telepono(PDF:225KB)

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

(eksklusibo para sa konsultasyon)

(eksklusibo para sa konsultasyon)

Wikang nauukol
Nauukol na oras

Hapon, Intsik, Ingles

Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m.

Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese

Huwebes 10:00~2:00 p.m. (tuwing ika-apat at limang Huwebes ng buwan ay kinakailangan ang reserbasyon)

Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese

Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m. (serbisyo ng taga-labas na tagasalin)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.