Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

 1. HOME
 2. Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

Sa Pandaig-digang Asusasyon ng Fukushima ay inumpisahan na ang serbisyo ng konsultasyon para sa dayuhang residente.

 • Ang komplikadong usapan ay iingatang lihim,kaya huwag mag-alala sa inyong pag konsulta.
 • Ang kokonsulta ang magbabayad magiging charge sa pagtawag sa telepono.

Konsultasyon sa pamumuhay

Taong nauukol Ang staff ng pandaig-digang asusasyon, taga-salin
Nilalaman Tungkol sa pang araw-araw na pamumuhay
Target Ang mga dayuhang residente ng prepektura ng fukushima, at kanilang pamilya, at iba pang kaugnayang partido
Wika ng konsultasyon (11 wika) Wikang Hapon,Intsik, Ingles, Koreano,Tagalog, Portugese, Vietnamese, wikang Thai, Nepali, Bahasa Indonesia, Espanyol
Oras ng konsultasyon
(1) Wikang Hapon, Intsik, Ingles
Martes ~ Sabado 9:00 a.m. ~ 5:15 p.m.
(2) Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Huwebes 10:00 a.m.~2:00 p.m. ( tuwing ika-apat at ika-limang Huwebes ng buwan ay mangangailangan ng reserbasyon
(3) Wikang Thai, Nepali, Bahasa Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Martes ~Sabado 9:00 a.m.~5:15 p.m. (ang serbisyo ng taga-labas na taga-salin ang gagamitin)
Paraan ng pagkonsulta Personal na pagpunta, telepono, FAX, E-mail
At ibapa Kung nanaising kumonsulta ng personal ay ipinapayong magpaunang tawag upang kumuha ng reserbasyon.

Pandalubhasang Konsultaston sa pamamagitan ng telepono (may sistema ng paunang aplikasyon)

Tagatugon ①Abogado
②Administrative Scrivener
Nilalaman ①Kasal, diborsiyo, mana, kontrata at problema sa pinapasukan at ibapa na may kinalaman sa batas.
②Kung papaano ang pag proprosesso ng emigration at immigration, status of resident, nationality.
Target Ang mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng fukushima at ang pamilya nito
Nauukol na wika (7 wika) Wikang Hapon,Intsik, Ingles, Koreano,Tagalog, Portugese, Vietnamese
Oras ng Konsultasyon ① 1 katao sa loob ng isang oras
② 1 katao sa loob ng 30 minuto
Oras at Araw ng konsultasyon Pag natanggap na ang application form mapagpapasyahan kung kailan
Paraan ng pag-apply Pirmahan ang application form sa pamamagitan ng e-mail, fax at ihulog sa post office ,o personal na dalhin sa tanggapan ng FIA
Oras ng pagtanggap Martes ~ Sabado 9:00 a.m. ~ 5:15 p.m.
At ibapa Kung ilang beses puwedeng kumonsulta, 1 katao ay isang beses sa isang taon.

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

 • TEL024-524-1316(eksklusibong telepono)
 • FAX024-521-8308
 • E-mail ask@worldvillage.org(eksklusibo para sa konsultasyon)

Tungkol sa libreng serbisyo ng pag sasalin sa pamamagitan ng telepono

Ang serbisyo ng konsultasyon para sa mga dayuhang residente ay,mayroon ding「Trio phone ang serbisyo ng sistemang ito ay libreng interpretasyon sa pamamagitan ng telepono.Puwedeng gamitin ng sabay ng dalawang partido ang nabanggit na serbisyo kung tatawag ang administrasyon sa dayuhan o ang dayuhan sa administrasyon.
Tulad ng mga sumusunod na sitwasyon pagpapalit ng address, pag proproseso ng pension o kaya naman ay health insurance, tax certificate, child-care allowance, problema tungkol sa trahaho.O kaya naman paaralan, pulis, at post office ay puwede ding gamitin.
Ang naaayong wika at oras ay katulad din sa libreng serbisyo ng konsultasyon.
Ang interpretasyon ay libre ngunit magkakaroon ng bayad ang tawag.

Tanggapan sa pagtulong para sa mga dayuhang residente

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

 • TEL024-524-1316(eksklusibong telepono)
 • FAX024-521-8308
 • E-mail ask@worldvillage.org(eksklusibo para sa konsultasyon)

Wikang nauukolNauukol na oras

Hapon, Intsik, Ingles
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m.
Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Huwebes 10:00~2:00 p.m. (tuwing ika-apat at limang Huwebes ng buwan ay kinakailangan ang reserbasyon)
Thai, Nepal, Indonesia, Espanyol, Koreano, Tagalog, Portugese, Vietnamese
Martes~Sabado alas 9:00~5:15 p.m. (serbisyo ng taga-labas na tagasalin)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.