HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Pahayag para sa Sistema ng Aking Numero (social security at Sistema ng numero ng buwis)


Hapon/にほんご   Ingles/English   Intsik/中文
Portuges/Português   Koreano/한국어

 Magmula ngayong Oktobre, ang lahat ng mga mamamayang naninirahan dito sa Hapon ay kinakailangang magpalipat sa Sistema ng Aking Numero (na mayroong labing dalawang numero),na ipadadala sa bawat bahay. Ang buwis, pensiyon, kaseguraduhan at ang kapakanan ay lahat maaapektuhan maliban sa nasyonalidad,ang bawat isang naninirahan sa Hapon ngayon ay kinakailangang magkaroon ng pansariling numero.
 At ito ay uumpisahan sa buwan ng Enero taong 2017.

 Impormasyon para sa Sistema ng Aking Numero (kasama na ang social security at ang Sistema ng numero ng buwis) ay matatagpuan sa home page ng Sekretariya ng Cabinete na nakasalina sa 26 na iba’t-ibang wika.

 Ang mga sumusunod ay kung papaano makipag ugnay sa Home Page ng Sekretariya ng Cabinete tungkol sa Aking Numero ng Social Security at ang Sistema sa numero ng buwis
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html

 Ang mga dokumentong nakasulat sa tagalog ay matatagpuan sa(PDF File)
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/lang/08.pdfImpormasyon para sa Aking Numero Call Centre

 Ang mga katanungan tungkol sa Sistema ng Aking Numero ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng telepono sa iba’t- ibang wika.

Ang mga nakaukol na mga banyagang wika ay ang mga sumusunod (sa Ingles, Intsik, Koreyano, Spanyol, at Portuguese) tumawag lang po sa numerong ito  0120-0178-26

Para sa wikang Hapon
  Para sa Pambansang pagkakaugnay Navi dial tumawag lang po sa numerong ito 0570-20-0178

Oras ng tanggapan
  Ordinaryong araw mula 9:30~17:30 (puwera Sabado at Linggo,araw ng pangilin, at tuwing bagong taon)

To the top of a page