HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Konsultasyon para sa mga Foreign Residents


Hapon/にほんご    Madaling Hapon/やさしい にほんご    Ingles/English
Intsik/中文    Portuges/Português    Koreano/한국어

LIBRENG IMPORMASYON AT SERBISYO SA MGA DAYUHANG NANINIRAHAN SA FUKUSHIMA

 Ang Fukushima International Association ay tumatanggap ng libreng konsulta ng ibat ibang wika tungkol sa pamumuhay ng mga dayuhan dito sa bansang Hapones.

[Mga lengguwaheng nakahanda] Hapon , Ingles , Intsik , Korean , Tagalog , Portuguese .

Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.

Japan Legal Support Center Multilingual Information System

 Ang Japan Legal Support System ay isang tanggapan na tumutulong magresolba ng mga legal na problema. Maaring magkonsulta tungkol sa mga utang, diborsyo, trabaho, at aksidente. Maari din magkonsulta tungkol sa nakaraang Earthquake Disaster.

[Mga lengguwaheng nakahanda] Hapon ,Ingles ,Intsik,Korean ,Spanish , Portuguese .

TEL: 0570-078377 (Oras ng Tanggapan Weekdays 9:00-21:00)
※Maaring itago ang tunay na pagkatao sa pagkonsulta.

Helpline para sa mga Foreigners 「Konsultasyon na nakasalin sa iba’t ibang lengguwahe」

 Ang 「Helpline para sa mga Foreigners」ay ginawa ng 社会的包摂サポートセンター na may apat na espesyal na konsultasyon maliban sa mga problema pang-araw-araw, kundi pati na rin sa di pagkakaintindihan dulot ng foreign language, sa mga babaeng nakakaranas ng sekswal na pang-aabuso o domestic violence, sa pagkabilang sa sexual minorities, at sa pag-iwas sa suicide.

[Mga lengguwaheng nakahanda] Hapon , Ingles, Intsik, Korean, Tagalog, Thai, Spanish, Portuguese.

Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.

To the top of a page